งานทะเบียนราษฎรเชิงบูรณาการสู่การเลือกตั้งระดับประเทศ

 

 

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8  สาขาจังหวัดชุมพร มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแนะนำ    ทักท้วงงานทะเบียนราษฎร   งานทะเบียนทั่วไป ที่มีปัญหา     แนะนำการใช้งาน User ต่าง     แก่ บุคลากรของสำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น  โดยเฉพาะการเตรียมการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ  อาทิ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และ การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา   ซึ่งทั้งนี้ต้องอาศัยข้อกฎหมายอื่น ๆ     ที่เกี่ยวข้องอ้างอิงในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องประสานงานร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น  และสำนักทะเบียนกลางในการแก้ไข ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ให้ถูกต้องสมบูรณ์ หรือประสานงานกับคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง   ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  และต้องออกพื้นที่ ณ สำนักทะเบียนในการแก้ไขปัญหา    กรณีที่สำนักทะเบียนไม่สามารถจัดทำ    หรือจัดพิมพ์บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้    จึงต้องให้คำปรึกษา  แนะนำและช่วยเหลือ ในการจัดพิมพ์  เพื่อให้สามารถนำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้ปิดประกาศ     และเลือกตั้งได้ทันกำหนดการดังกล่าว

 

::::================================================::::

 

ประเด็นหลักๆที่จะกล่าวมี ดังนี้

 

  1.   งานด้านวิชาการในการเตรียมความพร้อมของฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

  2.   งานด้านระบบฐานข้อมูล

3.       งานเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และการเลือกตั้งระดับประเทศ

 

::::==============================::::

 

*งานด้านวิชาการในการเตรียมความพร้อมของฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

*  ให้ข้อปรึกษาแนะนำ  ข้อหารือ  วิธีการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมรับแจ้ง ในส่วนทะเบียนราษฎร และเป็นพี่เลี้ยงในการพิมพ์ทะเบียนบ้านฉบับพกพา  การทำทะเบียนบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ แก่สำนักทะเบียนในเขตความรับผิดชอบของศูนย์บริการการทะเบียนภาค 8 สาขาจังหวัดชุมพร

ทะเบียนราษฎรเป็นทะเบียนหลักที่สำคัญทะเบียนหนึ่ง ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง    มี

ขอบเขตงานที่กว้างขวางเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน  โดยมีเป้าหมายที่จะอำนวยประโยชน์ในด้านการคุ้มครองสิทธิของประชาชน  และเป็นข้อมูลประชากรเพื่อใช้ในการบริหาร  งานวางแผนของรัฐ  และเอกชนในด้านต่าง ๆ

งานทะเบียนราษฎรประกอบด้วย  การรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน   การรับแจ้งการเกิด    การรับแจ้งการย้าย   การเพิ่มชื่อและบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน  การรับแจ้งการตาย  การจำหน่ายชื่อ และรายการบุคคลจากทะเบียนบ้าน  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร  การบันทึกผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน  และเรื่องสัญชาติกับการทะเบียนราษฎร  ซึ่งต้องอาศัยระเบียบปฏิบัติการทะเบียนราษฎรเป็นเกณฑ์ ในการแนะนำ  ตอบข้อซักถามต่าง ๆ

     

ข้อซักถามหรือปัญหาที่สำนักทะเบียนไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลได้   ซึ่งเป็นรายการที่ถูกจำหน่าย ต้องประสานงานกับสำนักทะเบียนราษฎรกลาง และสำนักทะเบียนนั้น ๆ    หรือสำนักทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการบันทึกฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรกลางให้ถูกต้อง  เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง และนำไปใช้ประโยชน์ในการทำนิติกรรมใด ๆ ได้แก่

 

 *   รายการบุคคลที่ถูกจำหน่ายโดย  ทร. 44  อาจเกิดขึ้นได้หลายกรณี  คือ

1.    จำหน่ายผิดพลาดของเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน

2.    จำหน่ายรายการบุคคล เนื่องจากได้มีการย้ายออกจากสำนักทะเบียนแล้ว  แต่ยังไม่ย้ายเข้าที่ใด  หรือ        ย้ายเข้าสำนักทะเบียนอื่นแล้ว  ฐานข้อมูลสำนักทะเบียนเดิมยังมีชื่ออยู่  จึงถูกจำหน่ายชื่อดังกล่าว   หรือเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนตรวจพบ จึงทำการจำหน่ายชื่อออกไป  ซึ่ง รายการเหล่านี้แก้ไข โดย  เจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนเรียกหลักฐานตรวจสอบ    และบันทึกเพิ่มชื่อ  ตามหลักฐานที่ถูกต้องได้เลย

3.    กรณีดึงรายการบุคคลโดยการแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ  ดึงเลขรหัสประจำตัวประชาชนผิดพลาด

        กลายเป็นบุคคลอื่น  แก้ปัญหาโดย เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการผิดพลาดรีบประสานงานภายในวันนั้น  ทางศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด    จะประสานงานกับสำนักทะเบียนกลาง ในการปรับฐานข้อมูลให้ถูกต้อง  แต่ถ้าไม่รีบประสานงาน ปล่อยข้ามวันไปแล้ว  ให้สำนักทะเบียนที่ดำเนินการผิดพลาด  จำหน่ายเป็นบุคคลเกินออก  รวมทั้งยกเลิกฐานข้อมูลทะเบียนรับแจ้งย้ายเข้าด้วย  แล้วแจ้งให้สำนักทะเบียนที่ผู้ถูกย้ายผิดพลาดมีชื่ออยู่  เพิ่มรายการบุคคลเข้าฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนต่อไป

4.    ทะเบียนบ้านถูกจำหน่าย  อาจจะเป็นการจำหน่ายผิดพลาด โดยเจ้าหน้าที่  หรืออาจเป็นเพราะบ้านหลังดังกล่าวถูกแยก หรือยกเป็นสำนักทะเบียนใหม่แล้ว  สำนักทะเบียนเดิมจึงจำหน่าย  แก้ไขโดยการส่งสำเนาหลักฐาน หรือเอกสารอ้างอิงไปยังส่วนการทะเบียนราษฎรกลาง  เพื่อยกเลิกการจำหน่าย  และดำเนินการเพิ่มเลขรหัสประจำบ้านดังกล่าวเข้าสำนักทะเบียนที่ถูกต้องต่อไป

 

            *   รายการบุคคลที่ถูกจำหน่ายโดยเอกสาร  อาจเกิดได้หลายกรณี  คือ

1.     ถูกจำหน่ายตาย  ซึ่งตรวจสอบบุคคลดังกล่าวมีตัวตนอยู่ภายในสำนักทะเบียน  อาจเกิดจากกรณีถูกจำหน่ายตายผิดพลาด  จากการบันทึกเลยรหัสประจำตัวประชาชนผู้ตายผิด หรืออาจเกิดจากการทุจริตสวมตัวแทนผู้ตายจริง

2.     ถูกจำหน่ายซ้ำซ้อน  กรณีเจ้าหน้าที่จำหน่ายผิดพลาด  หรือกรณีมีรายการบุคคลที่มีหลายเลขรหัสประจำตัวประชาชน  หรือกรณีเพิ่มชื่อเพื่อการทุจริต  แล้วจำหน่ายรายการบุคคลที่ถูกต้องเพื่อการสวมตัวบุคคลที่ทุจริต   ถูกจำหน่ายจากทะเบียนบ้านกลาง  ด้วย ทร.97  (ตามโครงการฯ)

3.     ถูกจำหน่ายกรณีเป็นบุคคลต้องสงสัย    ตามระเบียบข้อ   110     อาจเกิดจากการจำหน่าย รายการผิดพลาดของทะเบียนราษฎรกลาง  (ตามโครงการฯ  ซึ่งโปรแกรมปรับปรุงเดิมหากมีการย้ายออกแล้ว  ให้จำหน่ายย้ายออก  (ข้อ 6) แต่เจ้าหน้าที่อาจบันทึกผิดพลาด เป็น (ข้อ 9) จำหน่ายบุคคลต้องสงสัย  หรืออาจเป็นบุคคลไม่ใช่สัญชาติไทย  หรือบุคคลที่ต้องสงสัยเพื่อการทุจริตต่าง ๆ

4.     ถูกจำหน่ายกรณีคนเกิน

5.     ถูกจำหน่ายกรณีเป็นบุคคลอยู่ระหว่างการย้าย        ซึ่งกรณีเกิดจากการย้ายออกจากสำนักทะเบียนที่ ผู้ถูกจำหน่ายมีชื่ออยู่ก่อนหน้านี้    แล้วย้ายเข้าสำนักทะเบียนปัจจุบัน  แล้วยังไม่ปรับปรุงรายการย้ายเข้า  สำนักทะเบียนที่ผู้ถูกจำหน่ายเคยมีชื่ออยู่ จึงจำหน่ายย้ายออกให้  ชื่อจึงอยู่ระหว่างการย้ายดังกล่าว

 

                  รายการต่างๆ  เหล่านี้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบ  กรณีรายการบุคคลมีการเคลื่อนไหว  จึงทำการตรวจสอบมายังศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัดชุมพร  ผู้ขอรับการประเมินฯ  จึงต้องตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงก่อน  แล้วแจ้งให้สำนักทะเบียนดำเนินการ ดังนี้   คือ  หากรายการที่ถูกจำหน่ายเป็นบุคคลอยู่ระหว่างการย้าย หรือถูกจำหน่ายคนเกิน  ให้เรียกตรวจสอบหลักฐานของประชาชนผู้ร้องแล้วดำเนินการเพิ่มชื่อดังกล่าวเข้าฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ต่อไป  หรือหากตรวจสอบพบว่าเป็นการทุจริต  ก็ดำเนินการตามกฎหมาย  ส่วนรายการที่สำนักทะเบียนส่งเรื่องมา  อาจเป็นรายการที่ถูกจำหน่ายตาย  จำหน่ายซ้ำซ้อน  หรือจำหน่ายกรณีเป็นบุคคลต้องสงสัย  ต้องตรวจสอบและพิจารณาหลักฐานอ้างอิง     หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดรอบคอบก่อน  โดยดูจากหนังสือราชการภายนอกที่สำนักทะเบียนส่งมา  เอกสาร ทร.31  ที่ประชาชนผู้ร้องยื่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ  นายทะเบียนต้องลงรายการ  “อนุมัติ” ในเอกสารเท่านั้น  แล้วยังต้องมีรายการสอบสวนจากพยาน    โดยสอบ  ปค.14     จากพยานที่เชื่อถือได้     ประกอบด้วย  สำเนา ทร.14 ฉบับสำนักทะเบียน ที่นายทะเบียนหรือผู้ช่วยนายทะเบียนลงลายมือชื่อกำกับในเอกสาร  รวมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนผู้ร้องขอ  หรือผู้มีส่วนได้เสีย  และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง  หากเอกสารครบ     จึงส่งหลักฐานดังกล่าวไปยังสำนักทะเบียนกลาง  เพื่อพิจารณายกเลิกการจำหน่าย     และดำเนินการเพิ่มชื่อรายการบุคคลลงฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรกลาง    ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง  แล้วแจ้งให้สำนักทะเบียนทราบถึงผลการปฏิบัติดังกล่าว     โดยการทำเป็นหนังสือแจ้งให้ทราบ  และให้ดำเนินการเพิ่มชื่อเข้าฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนนั้น ๆ ต่อไป  หากตรวจสอบพบว่าเป็นการยื่นขอเพิ่มชื่อโดยทุจริต  แจ้งให้สำนักทะเบียนทราบ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

::::================================::::

 

* งานด้านระบบฐานข้อมูล

 

งานควบคุมระบบเพื่อประมวลผล

 

                  การใช้งานฐานข้อมูลของสำนักทะเบียน จะให้มีประสิทธิภาพ  ต้องดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอด  รวมทั้งระบบโปรแกรม  User  ต่าง ๆ  ต้องหมั่นเช็คอยู่ตลอดว่ามีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโปรแกรมไหนบ้าง  เพื่อสามารถนำมาใช้งานได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

               * ควบคุม ดูแลการเปิด-ปิด ระบบการทำงานด้านฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัดชุมพร  ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว

               * ตรวจสอบการทำงานของระบบการจัดการประมวลผลฐานข้อมูล ของสำนักทะเบียน (Server) ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  มีการใช้งาน User: dba  ในการสำรองข้อมูลประจำวัน (Back-Up) เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

               * ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการปฏิบัติแก่สำนักทะเบียน ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  กรณีเกิดปัญหา  หรือไม่สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลได้  อาจเป็นสัญญาณการสื่อสารขัดข้อง  อุปกรณ์การสื่อสาร ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) มีปัญหา  สามารถให้ข้อแนะนำในการดึงข้อมูลที่สูญหายมาใช้งานปกติ เพื่อให้สามารถประมวลผล  และดำเนินการด้านฐานข้อมูล  รวมทั้งการดูแลสถานะของระบบ  หากชำรุดบกพร่อง  แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าไปทำการแก้ไข  เพื่อให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ปกติ

               * แนะนำการประมวลผลและพิมพ์รายงานต่าง ๆ ให้แก่สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ร้องขอ  เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หรือบริการสาธารณะต่าง ๆ เช่นการพิมพ์รายงานสถิติจำนวนบ้าน และประชากร  การพิมพ์บัญชีบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร  การพิมพ์บัญชีรายชื่อบุคคลที่ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก  บัญชีรายชื่อเด็กที่เข้าเกณฑ์เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ  บัญชีรายชื่อบุคคลซ้ำซ้อน ของสำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น  ต้องจำหน่ายรายการบุคคล  เพื่อฐานข้อมูลที่ถูกต้อง  เป็นปัจจุบันที่สุด  โดยเข้าใช้งานที่  User:services

               * ให้บริการตอบปัญหา และข้อซักถาม แก่สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น  และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารงาน (MIS)  ของกรมการปกครอง  และสามารถแนะนำประชาชนในการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ทของกรมการปกครอง ที่ www.dopa.go.th  และwww.khonthai.com  เพื่อความก้าวหน้าของระบบข่าวสาร และระบบราชการ

 

               * งานเลือกตั้งท้องถิ่นและการเลือกตั้งระดับประเทศ

                  จากกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านทะเบียนราษฎร เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง นั้น  สามารถทำให้ฐานข้อมูลพร้อม  สำหรับการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  เนื่องจากบุคคลตกหล่น    หรือผิดพลาดจากฐานข้อมูลมีน้อยลง  ซึ่งดำเนินการดังนี้

               * ให้คำแนะนำ วิธีการแก้ปัญหาด้านการจัดพิมพ์   จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น และ  การเลือกตั้งระดับประเทศ   ให้แก่สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น ต่าง ๆ    ในความรับผิดชอบของ  ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัดชุมพร  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ประสบจากการดำเนินการ  และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนลงพื้นที่  เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนต่างๆ ในความรับผิดชอบ  เพื่อให้การดำเนินการจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเหล่านี้ เป็นไปอย่างถูกต้อง  และรวดเร็ว  ตามกฎหมายเลือกตั้งกำหนด   ซึ่งงานเลือกตั้งที่ดูแล  รับผิดชอบ ได้แก่  การเลือกตั้งดังต่อไปนี้

         การเลือกตั้งท้องถิ่น  ได้แก่

               -  การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน  (ผ.ญ.)

               - การเลือกตั้งกำนัน  (ก.น.)

               -  การเลือกตั้งสมาชิก/ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  (ส.อบต.)

               -  การเลือกตั้งสมาชิก/ผู้บริหารสภาท้องถิ่นเทศบาลเมือง/ตำบล  (ส.ถ./ผ.ถ.)

               -  การเลือกตั้งสมาชิก/ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ส.อบจ.)

         การเลือกตั้งทั่วไป   ได้แก่

               -  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

               - การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

การใช้งาน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น  เข้าใช้งานใน User login : election

               ยกเว้นการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน       เข้าใช้งานใน User login : services

 

               * การเตรียมข้อมูล 

               -  ตรวจสอบและปรับปรุงรายการบ้าน และบุคคล ให้เป็นปัจจุบันที่สุด

               -  ตรวจสอบจำนวนประชากร และผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนการจัดหน่วยเลือกตั้ง และพิมพ์ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง  เพื่อความเหมาะสมของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง

               -  จัดหน่วยเลือกตั้ง คำนวณให้มีจำนวนประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง หน่วยละ ประมาณ  800คน/หน่วย  หรือ 1 หมู่/หน่วย   แล้วแต่ความเหมาะสม

               -  คำนวณกระดาษที่ใช้ในการจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ และวัสดุสิ้นเปลือง

วิธีการคำนวณกระดาษและแบบพิมพ์

               * แบบพิมพ์จำนวนประชากรและจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

                                       ใช้กระดาษต่อเนื่อง ขนาด  11 x  15”  ไม่มีฟอร์ม  ไม่มีเส้น

               * แบบพิมพ์ประกาศกำหนดหน่วยและที่เลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.4 , ส.ว. 2 , ส.ส. 2)

                                       ใช้กระดาษต่อเนื่อง 4 ply  ขนาด 9 x 11”  ไม่มีฟอร์ม  ไม่มีเส้น

               * แบบพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.9 , ส.ว. 11 , ส.ส. 11)

   ใช้กระดาษต่อเนื่อง 4 ply ขนาด 11 x 15” มีฟอร์ม   

                     1 กล่อง  พิมพ์ได้  3,000  ชื่อ (8 ชุด)

               * ใบแรก – ท้ายบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.9 , ส.ว. 11 , ส.ส. 11)

                                       ใช้กระดาษต่อเนื่อง ขนาด  11 x 15”  ไม่มีฟอร์ม  ไม่มีเส้น

               * แบบพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน   (ส.ถ./ผ.ถ.10 , ส.ว. 12,  ส.ว.12)

                                       ใช้กระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9 x 11” ชนิดมีฟอร์ม

                                       1 กล่อง  มี  2,000  แผ่น  = 5 รายชื่อ (1 ครัวเรือน)

               * แบบพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  (ส.ว.31, ส.ส. 31)

                                       ใช้กระดาษต่อเนื่อง 4 ply ขนาด 11  x  15” มีฟอร์ม

               *                      แบบพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ. 32, ส.ว. 32 , ส.ส. 32)

                                       ใช้กระดาษต่อเนื่อง 4 ply  ขนาด  11 x 15” มีฟอร์ม

ส่วนผ้าหมึกที่ใช้พิมพ์บัญชีรายชื่อ เป็นหมึกปริ้นท์โทนิค   1  ม้วน  ใช้พิมพ์กับกระดาษต่อเนื่องได้  3 กล่อง

 

ขั้นตอนการจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 1.    ลบฐานข้อมูลในฐานข้อมูลเลือกตั้ง  ประกอบด้วย  ฐานข้อมูลเลือกตั้ง  ฐานข้อมูลคน  ฐานข้อมูลบ้านฐานข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และฐานข้อมูลบ้านที่ลงหน่วยเลือกตั้งไม่ได้

2.     จัดทำหน่วยเลือกตั้งด้วยระบบคอมพิวเตอร์  บนหน้ากากทะเบียนราษฎร  (เมนูหลัก  บน window) ต้องมีความละเอียดรอบคอบอย่างมากในการจัดทำ  เพราะถ้าทำผิดพลาดจะมีผลกระทบต่อบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยตรง   กลุ่มหรือประเภทบ้านที่จะต้องระบุในโปรแกรม  คือ                                                                        0          หมายถึง สถานที่เลือกตั้ง

                                 1       หมายถึง       บ้านเลขที่ที่เป็นเฉพาะเลขคี่เท่านั้น         

                                 2       หมายถึง       บ้านเลขที่ที่เป็นเฉพาะเลขคู่เท่านั้น

                                 3       หมายถึง       บ้านเลขที่ที่ต้องการทั้งเลขที่บ้านที่เป็นเลขคี่และเลขคู่

                                 4       หมายถึง       บ้านทุกหลังที่อยู่ในหมู่นั้น ๆ  (ยกหมู่)

เมื่อบันทึกรายละเอียดของหน่วยเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว    จะต้องพิมพ์รายงานของหน่วยเลือกตั้งออกมาตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงจัดพิมพ์ประกาศ   ส.ส. 2  หรือ ส.ว. 2  หรือ ส.ถ./ผ.ถ. 4  โดยเข้าใช้งานที่  User login : election  พร้อมนี้ ต้องบันทึกใบหัว-ท้าย ของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และบันทึกหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน 

กรณีที่จัดหน่วยเลือกตั้งผิดพลาด  เช่น กำหนดเลขที่บ้านไม่ครบ  ระบุประเภทการจัดกลุ่มของบ้านผิด  สามารถที่จะกลับไปทำการปรับปรุงหน่วยเลือกตั้งในขั้นตอนก่อนหน้านี้  (บนเมนูหลัก window)  แล้วจึงทำขั้นตอนถัดไป

3.     การคัดเลือกข้อมูลบ้านและคนเพื่อพิมพ์รายงานต่าง ๆ ใช้ User login : election  คัดเลือกจากจากฐาน      ข้อมูลทะเบียนราษฎร  ระบุรหัสสำนักทะเบียน  จังหวัด  อำเภอ  ตำบล     และเงื่อนไขการย้ายเข้าให้  ถูกต้อง  โดยเงื่อนไขที่สำคัญประกอบการคัดเลือกข้อมูลบ้าน และคน  คือ

      -     วัน เดือน ปี ย้ายเข้า     ต้องย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  90  วัน     (เลือกตั้ง ส.ส.  และ  ส.ว.)  ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่น    ต้องย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้าน   ไม่น้อยกว่า  1  ปี

      -     ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเกิดก่อน  วันที่  3 มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง  คือต้องมีอายุ 18  ปี บริบูรณ์     วันที่ 1  มกราคม ของปี  ที่มีการเลือกตั้ง

            -     จัดหน่วย และ ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า  20 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง

            -     จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อ และปิดประกาศบัญชีรายชื่อ  ไม่น้อยกว่า  20  วัน ก่อนวันเลือกตั้ง

            -     จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน  ไม่น้อยกว่า  15 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง

            -     เพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ไม่น้อยกว่า  10  วัน ก่อนวันเลือกตั้ง

เมื่อคัดเลือกข้อมูล ต้องพิมพ์จำนวนสรุปของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  พิมพ์บ้านลงหน่วยเลือกตั้งไม่ได้ เพื่อจะได้ปรับปรุงลงหน่วยเลือกตั้งให้ถูกต้องต่อไป  หากไม่ปรับปรุง จะมีรายการบ้านและบุคคลที่ตกจากฐานข้อมูลเลือกตั้ง  ซึ่งก่อให้เกิดการฟ้องร้อง  และร้องเรียนกันได้ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.     ปรับปรุงข้อมูลบ้าน และคน  เพื่อจัดคนและบ้านลงหน่วยเลือกตั้ง  User login : election

5.    การคัดเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  เพื่อจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

                  -     การพิมพ์บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ครั้งแรก)

                  -     การพิมพ์บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ครั้งต่อไป)

                  -     การพิมพ์บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (สำหรับการพิมพ์ซ่อม)

6.     การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

                  -     คัดเลือกข้อมูล

                  -     พิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

                  -     พิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (พิมพ์ซ่อม)

7.     พิมพ์รายงานต่าง ๆ ประกอบด้วย  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพิ่มเติม  พิมพ์ใบแรก-ท้ายของบัญชี

8.     การจัดทำบัญชีผู้ไม่ไปใช้สิทธิ (เฉพาะ สมาชิกวุฒิสภา  และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)  หลังจากที่มีการ     เลือกตั้งผ่านไปแล้ว

                  -     บันทึกรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิรอบแรก  (จากบัญชี 1 ) ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการเลือกตั้ง

                  -     บันทึกผู้ไม่มาใช้สิทธิ

                  -     คัดเลือกและประมวลผลสั่งพิมพ์ผู้ไม่ไปใช้สิทธิ

9.     การจัดทำบัญชีผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง     (สมาชิก/ผู้บริหารท้องถิ่น,  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   และสมาชิกวุฒิสภา)

            -     บันทึกรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิรอบแรก (จากบัญชี 2)  หลังการเลือกตั้ง

            -     บันทึกผู้ไม่มาใช้สิทธิ  (สมาชิก/ผู้บริหาร)

            -     คัดเลือก ประมวลผลสั่งพิมพ์ผู้เสียสิทธิ  โดยหลังจากประกาศ ผู้ไม่มาใช้สิทธิ  แล้ว 60 วัน

 

::::===========================================::::

 

                        งานทะเบียนราษฎรเป็นงานทะเบียนหลักที่สำคัญทะเบียนหนึ่ง ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง  มีขอบเขตกว้างขวางเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน  โดยมีเป้าหมายที่จะอำนวยประโยชน์ในด้านการคุ้มครองรักษาสิทธิของประชาชน  และเป็นข้อมูลประชากรเพื่อใช้ในการบริหาร  การวางแผนของรัฐในด้านต่าง ๆ   ดังนั้น  การที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวได้  นอกเหนือจากความรู้ ความเข้าใจ  ความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้ว  ผู้ปฏิบัติยังต้องมีความรู้ในกฎหมาย  ระเบียบ  กฎกระทรวง  ระบบงาน  มีความแคล่วคล่องว่องไว  และความละเอียดรอบคอบ รวมทั้งต้องมีจิตสำนึกในการให้บริการด้วย  ซึ่งความรู้ต่าง ๆ ในการใช้งานนั้น   ประกอบด้วย

                        1.  มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  2534

                        2.  มีความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงออกใน พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  2534

                        3.  มีความรู้เรื่องระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วย     การจัดทำทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2535

                        4.  มีความรู้ ความเข้าใจนโยบายการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร  พ.ร.บ.สัญชาติ  พ.ศ. 2508

                        5.  มีความรู้ในระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน ให้แก่  ชาวไทยภูเขา  พ.ศ. 2535  , พ.ร.บ.การทะเบียนคนต่างด้าว  พ.ศ.  2493    และ  พ.ร.บ.คนเข้าเมือง  พ.ศ.  2522

                        6.  มีความรู้เกี่ยวกับเอกสารทางทะเบียนราษฎรประเภทต่าง ๆ  ทราบแบบพิมพ์การทะเบียนราษฎรประเภทต่าง ๆ  และ   สามารถนำไปปฏิบัติงานได้  เพื่อจะได้นำไปใช้ในการประกอบการทักท้วง  แนะแนวทาง การแก้ไขปัญหาแก่สำนักทะเบียนในการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

                        7.  มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  2538  ซึ่งกำหนดวิธีการจัดทำและควบคุม ทะเบียนราษฎร  ซึ่งต้องทราบว่าบุคคลจำแนกออกเป็น 8  ประเภท    ซึ่งแต่ละประเภทบอกที่มาของบุคคลได้   โดยกำหนดเลขประจำตัวประชาชนไว้  13  หลัก  สามารถทราบที่มาที่ไปของแต่ละหลัก  และนำไปใช้ปฏิบัติได้

                        8.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานกับสำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น  และสำนักทะเบียนกลาง ในการปรับปรุงฐานข้อมูล  เพื่อให้บรรลุผลได้ด้วยดี

                        9.  มีความรู้เกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงานด้านโปรแกรมสำเร็จรูป  โปรแกรม DOS UNIX  และ  WINDOW  ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ในกรณีโปรแกรมการปฏิบัติงานเกิดขัดข้อง  ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้  รู้โครงสร้างฐานข้อมูลงานทะเบียน  ด้านระบบสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่ใช้งานทุกระบบ  มีความรู้ด้านเครือข่าย  (NETWORK)  ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารงาน (MIS)

                        10.  มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม  , กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540

                        11.  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  2545  และระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง ระดับจังหวัด ระดับประเทศ

                        12.  มีความรู้ ความเข้าใจ   เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                        ซึ่งความรู้  ความเข้าใจเหล่านี้  จะต้องใช้เวลาในการศึกษา ค้นคว้า  และปฏิบัติหลาย ๆ ครั้ง ด้วยความตั้งใจ  เพื่อหาข้อผิดพลาด และแก้ไข  อันก่อให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่  รวมทั้งต้องมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์  แยกแยะปัญหาต่าง ๆ  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ ก่อเกิดผลงานที่มีคุณภาพ  สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์  ตามเป้าหมายของหน่วยงาน  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ประชาชนผู้รับบริการ  ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

 

::::===============================================::::

ความสำเร็จของงาน

 

                        1.  ภายใต้การแนะนำ ตอบข้อซักถามนั้น บุคลากรของสำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น สามารถให้บริการประชาชน ด้านการทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน  ให้ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  รู้ขั้นตอนการทำงานของระบบงานต่าง ๆ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ  และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                        2.  ทำให้ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรกลางมีความถูกต้อง  สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และหน่วยงานได้ประโยชน์สูงสุด

                        3.  การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมา       อาทิ   การเลือกตั้ง    ส.อบต.  ปี  2548,   การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2548,  การเลือกตั้ง  ส.ส.  ปี  2549  และการเลือกตั้ง   ส.ว.  ปี  2549  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พิมพ์ประกาศ      จึงไม่มีข้อผิดพลาด  ที่ต้องพิมพ์บัญชีเพิ่มเติม เพราะตกหล่นจากฐานข้อมูล  หรือหากมีข้อผิดพลาด  ก็มีเพียงส่วนน้อย  ที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขได้ทันที

                        4.  ประชาชนผู้มาขอรับบริการด้านการทำบัตรประจำตัวประชาชน  สามารถรับบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)  ภายในเวลา 10 นาที  (จากเดิมแบบแถบแม่เหล็ก ใช้เวลาทำ  15 นาที)  หลังจากที่ยื่นคำร้องขอมีบัตร  ซึ่งปัจจุบันประชาชนสามารถยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกสำนักทะเบียนที่เปิดให้บริการด้านการทะเบียนและบัตร  ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์

                        5.  ทำให้หน่วยงานมีข้อมูลที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด  และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ป้องกันการละเมิดสิทธิข้อมูลของประชาชน  ได้อย่างเคร่งครัด ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด

                        6.  ทำให้เจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนมีความรู้ในเรื่องระเบียบ  ข้อปฏิบัติ และการใช้งานระบบโปรแกรมการเลือกตั้งมากขึ้น  สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป

 

::::=======================================::::

 

ปัญหาที่พบ และแนวทางแก้ไข

 

                        1.  เจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน และขาดแคลนบุคลากรด้านงานทะเบียนและบัตร  ทำให้บริการประชาชนล่าช้า จำเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของบุคลากร และควรเพิ่มจำนวนอัตรากำลังของบุคลากร ในด้านการทะเบียนราษฎรและบัตร

                        2.  เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเลือกตั้งของสำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น  ยังไม่ทราบข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง  ควรมีการจัดการอบรมเพิ่มเติม

                        3.  เจ้าหน้าที่ที่รับการอบรม เป็นคนละคนกับผู้ปฏิบัติงานจริง  ทำให้การทำงานไม่ถูกต้อง  ผิดขั้นตอน จำเป็นต้องประสานงานกับหน่วยงานที่จัดการอบรมให้ดำเนินการเป็นแนวทางเดียวกัน

                        4.  การสื่อสาร หรือระบบโปรแกรมฯ  มีปัญหาบ่อยครั้ง  เกิดความไม่เข้าใจกันของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  หรือประชาชนที่ติดต่อขอรับบริการ  ต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบ  หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารตลอด  เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

::::========================================::::

 

กล่าวโดยสรุปในรอบปีที่ผ่านมา

 

                        /โครงการเตรียมความพร้อมของฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร   ช่วงระยะเวลา   2547 – กุมภาพันธ์  2548   โดยประสานงานร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น ในการให้บริการประชาชนของสำนักทะเบียน  เกี่ยวกับการจัดพิมพ์ทะเบียนบ้านฉบับสมุดพก  หรือแบบพกพา  แทนฉบับคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีขนาดใหญ่และไม่สะดวกต่อการพกพา  ทำให้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรมีความถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ  ได้  โดยเฉพาะสำนักทะเบียนนำไปใช้ในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ซึ่งถือว่าเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกันมากที่สุด

                        /โครงการเลือกตั้ง   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ส.ส.)   6  กุมภาพันธ์   2548   ช่วงระยะเวลา  มกราคม – กรกฎาคม  2548  ให้คำแนะนำการจัดทำ   จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิเลือกตั้ง   ตามที่ได้รับมอบหมาย  งานครั้งนี้ต้องใช้ความสามารถและประสบการณ์  ความอดทนในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดของกฎหมายการเลือกตั้ง

                        /โครงการเลือกตั้ง   สมาชิก/ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล      31    ก.ค.  2548   ช่วงระยะเวลา  มิถุนายน – ตุลาคม  2548   ขั้นตอนการดำเนินงานเหมือนกับการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แตกต่างตรงที่ การจัดหน่วย  ให้จัด  1 หมู่บ้าน/1 หน่วย /1 เขตเลือกตั้ง

                        /โครงการเลือกตั้ง   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ปี 2549   หลังจากมีพระราชกฤษฎีการยุบสภา และมีการเลือกตั้งใหม่  วันที่  2  เมษายน  2549   ช่วงระยะเวลาดำเนินการ  คือ  มกราคม – ปัจจุบัน  (ประกาศเป็นโมฆะ)

                        /โครงการเลือกตั้ง    สมาชิกวุฒิสภา   19  เมษายน  2549  ช่วงระยะเวลา  มีนาคม – ปัจจุบัน  มีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  เนื่องจากมีการโยกย้าย และเปลี่ยนงานทางด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานใหม่    สำนักทะเบียน  จึงจำเป็นต้องจัดการอบรมการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งขึ้น  ในครั้งนี้  ผู้ขอรับการประเมินเป็นวิทยากรบรรยายในด้านการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวด้วย   

                        /โครงการนิเทศก์ การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)  ช่วงระยะเวลา  เดือน ธันวาคม  2548  ซึ่งต้องออกพื้นที่ ณ  สำนักทะเบียน อำเภอเมืองชุมพร   อำเภอท่าแซะ  อำเภอพะโต๊ะ  และท้องถิ่นเทศบาลเมืองหลังสวน  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชน แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนแต่ละแห่ง  โดยเริ่มจากวิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่าย – ส่งคืน  วัสดุบัตร และอุปกรณ์  รู้จักวัสดุอุปกรณ์การผลิตบัตรทุกอย่าง  ตั้งแต่เครื่องพิมพ์บัตร  เครื่องพิมพ์ใบ บป.  หรือคำขอมีบัตร  เครื่องสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ  กล้องถ่ายรูปที่จับภาพใบหน้า  รวมทั้งอุปกรณ์ภายในเครื่องพิมพ์ด้วย   แนะนำวิธีการตั้งกล้องถ่ายรูป   การยืนให้ได้ระดับกล้อง  การเซ็ทค่าของ เครื่องเก็บภาพบนจอคอมพิวเตอร์  ปรับระยะกล้อง  ปรับภาพ   แสง  ที่เหมาะสม  แนะนำการแก้ปัญหากรณีเกิดขัดข้องระหว่างผลิตบัตร  หรือสัญญาณในการสื่อสารขัดข้อง  วิธีการเก็บอุปกรณ์ที่ถูกต้อง  รวมทั้งการจ่ายบัตรประจำวัน  รับคืนประจำวัน  และส่งบัตรคืนศูนย์บริหารการทะเบียนภาค  สาขาจังหวัด ในกรณีบัตรเสียส่งคืน  ซึ่งการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งนี้  ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มยื่นคำขอมีบัตร จนรับบัตร  ใช้เวลาไม่เกิน  10  นาที   ซึ่งประชาชนสามารถทำบัตรใหม่  ได้ทุกสำนักทะเบียนทั่วประเทศ

                       

                        สรุปได้ว่า   การปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎร และบัตร  ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบแต่ละประเภทของการปรับปรุง  หรือบันทึก  อย่างละเอียดรอบคอบ  ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิของบุคคล  อาจเกิดความผิดพลาดได้   การให้คำปรึกษาแนะนำแก่สำนักทะเบียนในการบันทึกรับแจ้ง  หรือบริการต่างๆ  ต้องอาศัยข้อกฎหมาย   ระเบียบปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร   และเลือกตั้งก็ต้องอาศัยข้อกฎหมายเลือกตั้ง  เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน   เพื่อมิให้เกิดความล่าช้า  และผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  และเสียหายต่อประเทศชาติได้

 

::::::::::=======จบบทความ========:::::::::::

 

โดย

บุญรักษรัตน์ คล้ายอักษร

 เจ้าหน้าที่ปกครอง 4